Friday, January 25, 2019

Caducitat dels Equips de Protecció Individual (EPI's) / Expiration of the Personal Protective Equipment (PPE)

La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!

Segons el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, “un Equip de Protecció Individual (EPI) és un equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-lo davant d'un o diversos riscos que puguin comprometre la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat”.

Si per l’activitat que es realitza en el lloc de treball es requereix de l’ús d’EPI’s, s’ha de tenir en compte que tenen una vida útil basada en la utilització, l’entorn, el producte químic o agent biològic manipulat, la brutícia i la suor o la forma d’emmagatzemar-los quan no s’utilitza. L’ús de l’EPI és eficaç només si compleix tots els requeriments tècnics i s’utilitzen adequadament.

Tot i que el fabricant proporciona informació de data de caducitat o vida útil dels EPI’s, inspeccionar-los prèviament abans d’usar-los és responsabilitat de l’usuari. Si l’EPI està caducat o en mal estat, s’ha de descartar.

Caducitat dels Equips de Protecció Individual (EPI's) és el tema de gener de la campanya “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!” endegada des de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CIPRL-PRBB).

 

Expiration of the Personal Protective Equipment (PPE)

According the Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, “the Personal Protective Equipment (PPE)is an equipment destined to be carried or hold by the workers to protect them against one or several hazards that may compromise their safety or health, as well as any accessory destined for this purpose ".

In case the activity carried out in the workplace it was necessary to use EPI's, it must be taken into account they have a lifespan based on usage rates, the environment, chemical or biological agent handled, dirt and sweat or how the PPE is stored when not in use. The use of PPE’s will be only effective if they fulfil all technical requirements and if they are used properly.

Although manufacturer provides information on the PEE’s expiry date or service lifetime, checking them before their use is a responsibility of the user. In case the PEE’s were damaged o expired, they must be discarded.

Expiration of the Personal Protective Equipment (PPE)is January’s theme of the "Health & Safety is a matter of all. It starts with you!" campaign initiated by the Inter-institutional Commission on Prevention of Occupational Risks at the PRBB (CIPRL-PRBB).

Back

Comments: