jueves 13 de septiembre de 2018

Challenge # Revisa els productes químics  / Challenge # Check chemicals

Should they stay or should they go

La gestió i revisió dels productes químics del laboratori és una tasca important que cal mantenir al dia. Us donem uns quants consells per fer-ho correctament:

- Feu inventari periòdic dels productes. L’ inventari és la primera mesura per eliminar els químics que no utilitzeu.
- Emmagatzemeu al laboratori la quantitat mínima de químics per a la vostra tasca diària.
- Les àrees d’emmagatzematge de químics s’han de revisar anualment. Qualsevol químic no utilitzat o caducat ha de ser retirat i gestionat amb seguretat.
- Reviseu l’estat de les vostres ampolles o contenidors de químics. Si trobeu fuites, s’han de retirar i gestionar amb seguretat.
- Cal descartar amb seguretat:

  •  Químics que es mostren tèrbols quan havien estat clars. 
  •  Químics que es mostren enfosquits o han canviat color.
  •  Contenidors amb corrosió o danyats.
  •  Contenidors amb etiquetes il·legibles.
  •  Productes químics antics i/o d’origen desconegut.

Si teniu dubtes o us cal més informació, dirigiu-vos als vostres Departaments de Prevenció.

Challenge # Revisa els productes químics  és el tema de setembre de la campanya “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!” endegada des de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CIPRL-PRBB).

 

Challenge # Check chemicals

The management and review of laboratory chemical products is an important task that we must keep up to date. We give you a few tips to do it correctly:

- Make periodic inventory of products. The chemical inventory is a prime opportunity to clean out unwanted chemicals.
- Limit the amount of chemicals stored at lab to the minimum required.
- Chemical storage areas should be inspected at least annually and any unwanted or expired chemicals must be removed and safely disposed.
- Check break resistance and durability of individual chemical containers. If a leak is found, it should be removed to a safe place.
- Products that should be discard safely:

  • Chemicals showing slightly cloudy liquids, which were once clear.
  • Chemicals showing Darkening or change in color.
  • Corrosion or damage to the container.
  • Chemical containers with missing or damaged (i.e., illegible) labels.
  • Old chemicals of unknown origin e.g. research materials.

If you have any questions or more information is needed, contact your Health & Safety Office.

Challenge # Check chemicals is September’s theme of the "Health & Safety is a matter of all. It starts with you!" campaign initiated by the Inter-institutional Commission on Prevention of Occupational Risks at the PRBB (CIPRL-PRBB).

Volver

Comentarios: