Comitès Ètics

Comitè Ètic d'Experimentació Animal del PRBB (CEEA-PRBB)

L'objectiu principal del CEEA-PRBB és l'avaluació dels procediments experimentals, tenint en compte la idoneïtat del procediment en relació amb els objectius de l'estudi, la possibilitat d'assolir conclusions vàlides amb el menor nombre possible d'animals, que l'efecte sobre els animals no sigui desproporcionat en relació als beneficis potencials de la investigació, i, en resum, per evitar el patiment innecessari, tenint en compte també la possibilitat d'utilitzar mètodes alternatius per a l'ús d'animals.

Seguint les recomanacions de l’AAALAC International (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care), us volem recordar que existeix una bústia amb el nom de “Bústia de benestar animal”, al costat dels ascensors de la Planta -1 de l’edifici PRBB. Aquesta bústia té la finalitat de recollir, si es vol de forma anònima, incidències, suggeriments, denúncies, propostes, etc. adreçades al CEEA – PRBB sobre qualsevol aspecte de benestar animal que afecti a l’Estabulari del PRBB. 

El Comitè Ètic d'Experimentació Animal del PRBB (CEEA-PRBB) es va constituir el 20 de febrer de 2007, d’acord amb la normativa vigent a Catalunya per la qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Reglament de funcionament CEEA-PRBB (PDF)

 

Presidenta:
Montserrat Torà Tel. -1777; mtora@prbb.org 

Secretària:
Ester Sahagun Tel.- 1028; ceea@prbb.org

 

Documents i tràmits per als investigadors:

Seguint la normativa de la Generalitat, els nous documents a fer servir per tràmits d’experimentació animal davant del CEEA-PRBB són els següents:

Un cop avaluat, el CEEA – PRBB emetrà un certificat d’aprovació del projecte. La resta del tràmit amb la Generalitat per obtenir l’autorització prèvia i expressa per a la realització de projectes , o per a la comunicació, o pròrrogues, l’haurà de fer el propi usuari.

Per a més informació, us adrecem a la web del Canal Empresa de la Generalitat (només compatible amb el navegador Explorer):

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Projectes-dexperimentacio-amb-animals-autoritzacions-previes-i-expresses-i-comunicacio?category=

Serà imprescindible que l’investigador presenti a l’Estabulari el certificat d’aprovació de la Generalitat abans d’iniciar qualsevol projecte amb animals.

Normativa:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/dar_animals_companyia_experimentacio/dar_utilitzacio_animals_experimentacio/dar_normativa/

 

Comitès Ètics d'Investigació Clínica (CEICs)

Els Comitès Ètics d'Investigació Clínica (CEICs) són comitès independents dels promotors de projectes de recerca i dels investigadors, que tenen com a finalitat vetllar per la correcció des del punt de vista metodològic, ètic i legal de qualsevol projecte de recerca que comporti algun risc físic o psicològic per a un ésser humà (RD núm. 223/2004 de 6 de febrer de 2004 , Ordre de 24 d'octubre de 2006).

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica del Parc de Salut Mar (CEIC-Parc de Salut Mar) va ser constituït i acreditat per primera vegada l'11 de novembre de 1993 per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre de 26 d'octubre de 1992. Actualment esta en fase de re acreditació d'acord amb l'Ordre 24 d'octubre de 2006.

Responsable: Maria Teresa Navarra
Tel. -1679; Fax 93 316 06 36; ceic-imas@imim.es
Horari: de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

 

 

Tornar