Bioseguretat

Comitè de Bioseguretat del PRBB (CBS-PRBB)

Introducció / Què és?
El Comitè de Bioseguretat del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CBS-PRBB) es va constituir a data 2 de juliol de 2011 per recomanació del departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb les directrius de la Comissió Nacional de Bioseguretat del Ministeri de Medi Rural i Marí, amb l’objecte de regular i supervisar les activitats amb Organismes Genèticament Modificats (OGM) que es realitzin a l’entorn del PRBB.

La finalitat del CBS-PRBB és l’avaluació en matèria de bioseguretat de projectes científics que impliquin l’ús d’ OGMs o d’agents biològics o químics que puguin tenir efecte biològic d’especial rellevància, complexitat o perillositat.

Funcionament del Comitè
El Comitè es reuneix de forma periòdica, per avaluar els procediments experimentals que li siguin presentats, i que es duguin a terme en l’entorn del PRBB.

Els investigadors hauran d’enviar les sol·licituds amb 15 dies d’antelació a la celebració de la reunió a la secretaria del CBS: Ester Sahagun Tel. 93 316 00 28 – Ext. 1028; cbs@prbb.org 

Les resolucions dels procediments experimentals avaluades pel CBS seran comunicades a l’investigador responsable del procediment i al centre del PRBB d’on procedeixi aquest investigador.


Reglament de funcionament CBS-PRBB (PDF)


Composició:

Presidenta: Montserrat Torà (IMIM) 
Secretaria: Ester Sahagun (PRBB) 

Vocals:
N.N. (PRBB)
Andreas Meyerhans (UPF)
Oliver Blanco (PRBB)
Marc Bataller (CRG) 

 

Contacte:
Ester Sahagun Tel. 93 316 00 28 – Ext. 1028; cbs@prbb.org 

 

Instruccions per a presentar un procediment experimental al Comitè de Bioseguretat

Per presentar un procediment experimental al CBS consulteu abans les Activitats exemptes (veure a sota).

Depenent del tipus d’agent que s’utilitzi en el procediment experimental, s’haurà d’omplir el formulari que correspongui:

Per a la declaració d’activitats amb OGMs o agents biològics:

Formulari A "Declaració de procediment experimental d’ús confinat d’organismes genèticament modificats (OGM) i d’agents biològics per a investigació"

Per modificacions i/o ampliacions d'un procediment presentat mitjançant el Formulari A:

Formulari A de modificació

Nota: No cal enviar una modificació cada vegada que canviï el personal del procediment, sinó que s’aprofitaran les renovacions de procediments o les modificacions per altres causes per actualitzar el personal adscrit a aquest.

Per a la declaració d’agents químics d’especial rellevància, complexitat o perillositat:

Formulari B "Declaració de bioseguretat per a la utilització de productes químics especials i d’alta perillositat a un procediment experimental"

Per a la declaració de les manipulacions experimentals que es duguin a terme a l’Estabulari s’haurà d’omplir a més a més:

Formulari d’Annex Estabulari "Declaració de bioseguretat per a procediments experimentals que es desenvolupin a l’Estabulari"

Aquest document haurà d’acompanyar sempre al formulari A o B segons correspongui, quan l’activitat que es proposi es desenvolupi a L’ESTABULARI.

Per a la declaració d’Activitats exemptes:

Notificació d'activitat exempta "Declaració d’activitat amb agents biològics exempta d’obligació d’autorització al CBS"

Per a la sol·licitud d’un certificat del CBS per a un projecte de recerca:

Sol·licitud de certificat de projecte

Aquest document s’haurà d’omplir quan es necessiti un certificat del CBS per a un projecte de recerca lligat a la concessió d’un ajut o una subvenció.

Nota: Aquests formularis, un cop complimentats i signats, s’enviaran a cbs@prbb.org.

  

Activitats exemptes CBS-PRBB

A Les activitats deliberades amb agents biològics i OGMs de grup de risc 1 (cultius purs de bacteris, virus, fongs, protozous, línies cel·lulars de col·lecció (CECT, ATCC, DSMZ, etc.), Línies cel·lulars primàries no de primats...

B Treball amb molècules sintètiques de DNA recombinant que no són multiplicades en cap organisme o sistema biològic.

C L'emmagatzematge, compra, enviament, cultiu, transport, destrucció, eliminació o utilització d'OGM que siguin comercialitzats i sempre que les condicions d'ús s'ajustin a les condicions d'autorització de comercialització establertes per l'autoritat competent (ex. llavors transgèniques, medicaments, animals transgènics, etc.).

D El transport d'agents biològics per carretera, ferrocarril, marítim, fluvial o aeri. (El transport d'aquests agents es farà seguint la "Guia sobre la reglamentació relativa al transport de substàncies infeccioses 2007-2008. Organització Mundial de la Salut").

E Treball amb biotoxines amb una LD50 en vertebrats de més de 100 micrograms per kg de pes corporal.

F Els productes químics en què el risc està ben identificat o que no tinguin alta perillositat.

G Procediments experimentals amb línies establertes de ratolins modificats genèticament de nivell de risc P1, sempre que no siguin inoculats amb agents biològics, vectors virals o agents químics perillosos.

 

Legislació i links d'interès


Seran d’aplicació al present comitè les següents disposicions: 

Decret 62/2015, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament

Directiva 2009 / 41 / CE, d'utilizació confinada d' OGM (document en castellà)

Instrument de Ratificació del Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica, fet a Montreal el 29 de gener de 2000 (document en castellà).

Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la que s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització d’organismes modificats genèticament (OGMs). 

Reial Decret 178/2004, de 30 de gener, pel que s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 9 / 2003, de 25 d'abril. 

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

Guia tècnica per a l'Avaluació i Prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a Agents Biològics (segons el RD 664/1997, de 12 de maig). 

Ordre de 25 de març de 1998, per la qual s’adapta, en funció del progrés tècnic, el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball. 

Manual de bioseguretat OMS

B
ioseguretat als laboratoris microbiològics i biomèdics, 5a edició (ANGL)

 
Tornar