dijous 17 de maig de 2012

PRBB Inside: el portal de comunicació dels residents (català/English/castellano)

Comunicat intern del PRBB

A portal.prbb.org ara es pot gaudir d’un portal de comunicació totalment nou i interactiu, el PRBB Inside, que reemplaça a prbb.net. L'ús és exclusiu per als residents del parc. Un cop registrat (feu clic a "login"), podeu personalitzar el portal organitzant les diferents caixes de contingut i els enllaços directes a la pàgina principal. També podeu compartir activitats i agregar-les a l'agenda personal. Tots els divendres s'enviarà el butlletí electrònic PRBB Inside amb les últimes notícies i pròxims esdeveniments. Aquest correu electrònic proporciona un enllaç per entrar al portal.

Tot el contingut es divideix en tres seccions: "Informació" ofereix dades útils per als residents i notícies. "Agenda" inclou les pròximes conferències científiques, els cursos de PRBB Intervals, les activitats internes, els esdeveniments importants a l'auditori, així com els esdeveniments externs d'interès. A través de "Comunitat" podeu mantenir-vos al dia a través de Facebook i Twitter, utilitzar el nou fòrum o veure i descarregar els vídeos favorits de prbb.tv.

Consells i Trucs

 • Només els usuaris registrats tenen accés a la cerca de residents al directori (feu clic a “Cerca” i marcar “Residents”), a causa de temes de protecció de dades. Per tant, si us plau registreu-vos. És un procés molt fàcil de fer: cliqueu "Login" i després "Registrar". El sistema busca el vostre nom al directori i una vegada que l'hagi identificat, podeu completar el procés.
 • Podeu fer servir agregadors d’RSS per a les notícies, les diferents categories d’activitats o les noves entrades al fòrum. Cal tenir en compte que el navegador Chrome no permet la possibilitat d’RSS. Per activar-ho haureu d’utilitzar Firefox o Internet Explorer com a navegadors.
 • Per primera vegada, el PRBB ofereix una agenda completa amb molts tipus d’activitats (fúcsia). Si voleu promocionar un esdeveniment que sigui d'interès per als residents si us plau escriviu a comunicacio@prbb.org.
 • Si us plau, organitzeu les caixes de continguts a la home de PRBB Inside (un cop registrat), d'acord a les teves necessitats. La propera vegada que us connecteu, trobareu el portal de la manera com ho vàreu deixar.
 • El butlletí electrònic PRBB Inside conté enllaços als últims 5 posts del fòrum (verd). Si voleu comunicar alguna cosa a tots els residents, aquesta és la vostra oportunitat. Si us plau, publiqueu al fòrum.
 • Si esteu preparant una activitat i necessiteu una sala al PRBB, utilitzeu el servei de "Reserva de sales".
 • Sabeu que teniu fins a un 25% de descompte sobre el preu del menú de migdia a un restaurant just al davant de l'edifici? Si us plau, consulteu "Ofertes" a la secció d'informació (blau).
 • Sou usuaris del sistema intern de manteniment Prisma? Si no, simplement elimeneu aquest "Accés directe" (un cop registrats).
 • Es pot recuperar qualsevol canvi que s'ha fet en PRBB Inside. Només heu d'anar a "Eines" (un cop registrats) i fer clic a "configuració inicial".

Si us plau, gaudiu de PRBB Inside i feu-nos saber la teva opinió.

Salutacions cordials

Els departaments de Relacions públiques, Comunicació i Informàtica del PRBB

 

PRBB Inside: the new communication portal for residents

At portal.prbb.org you can now enjoy the fully new and interactive communication portal, PRBB Inside which replaces prbb.net. The use is exclusive for residents at the park. Once registered (click “login”), you can personalize the portal by arranging the different content boxes on the main page, organize the direct links, share events and add them to your personal calendar. Every Friday you will receive the PRBB Inside Newsletter with the latest news and upcoming events. This mail provides a link for entering the portal.

All content is divided into three sections: “Information” provides useful facts for the residents and news. “Agenda” includes upcoming scientific conferences as well as the PRBB Intervals courses, internal activities, important events at the conference hall or external events of interest. Through “Community” you can keep up-to-date with the activities in Facebook and Twitter, use the new forum or watch and download your favorite video from prbb.tv.

Tips & Tricks

 • Only registered users have access to the resident search in the directory (click “Search” and then mark “Residents”), because of data protection issues. So, please register. It’s a very easy process clicking “Login” and then “Register”. The system looks up your name in the directory and once you’re identified you can complete the process.
 • You can set up RSS feeds for news, the different categories of events or for the newest posts in the forum. Please be aware that the browser Chrome does not support the RSS feature. You would need to set it up in Firefox or Internet explorer.
 • For the first time, PRBB offers you a complete agenda with many kinds of events (pink). If you want to promote an event that is of interest to the residents please write to comunicacio@prbb.org.
 • Please re-arrange the boxes of contents on the homepage of PRBB Inside (once logged in) according to you needs. The next time you login, you’ll find the portal how you left it.
 • The weekly PRBB Inside newsletter will contain links to the last 5 posts in the forum (green). If you want to communicate something to all the residents, this is your chance. Please post in the forum.
 • If you are preparing an event and need a seminar room at PRBB, please use the online “Room reservation” service.
 • Did you know that you have up to 25% off the menu prize at a restaurant just in front of the building? Please check “Offers” in the information section (blue).
 • Are you a user of the internal maintenance system Prisma? If not, just delete it from your “Direct links” (once logged in).
 • You can recover any changes you have done in PRBB Inside. Just go to “Tools” (once logged in) and click “initial configuration”.

Please enjoy PRBB Inside and let us know what you think.

Best regards

The departments of PR, Communication and Informatics of PRBB

 

PRBB Inside: el portal de comunicación de los residentes

En portal.prbb.org ahora se puede disfrutar de un portal de comunicación totalmente nuevo e interactivo, el PRBB Inside, que reemplaza a prbb.net. El uso es exclusivo para los residentes en el parque. Una vez registrado (haz clic en "login"), se puede personalizar el portal mediante la organización de las diferentes cajas de contenido y los enlaces directos en la página principal. También se pueden compartir eventos y agregarlos a la agenda personal. Todos los viernes se enviará el boletín electrónico PRBB Inside con las últimas noticias y próximas actividades. Este correo electrónico proporciona un enlace para entrar en el portal.

El contenido se divide en tres secciones: "Información" ofrece datos útiles para los residentes y noticias. "Agenda" incluye las próximas conferencias científicas, así como los cursos de intervalos del PRBB, las actividades internas, eventos importantes en el auditorio o eventos externos de interés. A través de "Comunidad" puedes mantenerte al día con Facebook y Twitter, utilizar el nuevo foro o ver y descargar tus vídeos favoritos de prbb.tv.

Consejos y Trucos

 • Solo los usuarios registrados tienen acceso a la búsqueda de residentes en el directorio (haz clic en “Búsqueda” y marca “Residentes”), debido a temas de protección de datos. Por lo tanto, por favor regístrate. Es un proceso muy fácil de hacer: clic en "Login" y luego "Registrar". El sistema busca tu nombre en el directorio y una vez que lo haya identificado, puedes completar el proceso.
 • A través de agregadores de RSS puedes suscribirte a las diferentes categorías de actividades o a las nuevas entradas del foro. En el momento de configurar esta aplicación es necesario utilizar Firefox o Internet Explorer como navegadores. La aplicación de RSS no funciona con el navegador Chrome.
 • Por primera vez, el PRBB ofrece una agenda completa con muchos tipos de eventos (fucsia). Si quieres promocionar un evento que es de interés para los residentes por favor comunícanoslo a comunicacio@prbb.org.
 • Por favor, organiza las cajas de contenidos en la home de PRBB Inside (una vez registrado), según tus necesidades. La próxima vez que te conectes, encontrarás el portal de la forma en que lo dejaste.
 • El boletín semanal de PRBB Inside contiene enlaces a las últimas 5 entradas en el foro (verde). Si quieres comunicar algo a todos los residentes, esta es tu oportunidad. Por favor, publica en el foro.
 • Si estás preparando un evento y necesitas una sala en el PRBB, por favor usa el servicio de "Reserva de salas".
 • ¿Sabías que tienes hasta un 25% de descuento sobre el precio del menú de mediodía en un restaurante justo en frente del edificio? Por favor, consulta "Ofertas" en la sección de información (azul).
 • ¿Eres usuario del sistema interno de mantenimiento Prisma? Si no, simplemente elimina este "Acceso directo" (una vez registrado).
 • Se puede recuperar cualquier cambio que se ha hecho en PRBB Inside. Sólo tienes que ir a "Herramientas" (una vez registrado) y hacer clic en "configuración inicial".

Por favor, disfruta de PRBB Inside y haznos saber tu opinión.

Saludos cordiales

Los departamentos de Relaciones públicas, Comunicación e Informática del PRBB

Tornar

Comentaris: