divendres 26 d'octubre de 2018

Els residents prefereixen llegir l'El·lipse al mòbil?

Resultats de l'enquesta sobre El·lipse amb motiu de la seva transformació digital

La gran majoria dels residents del PRBB fan servir el mòbil per consultar notícies (78% el fan servir molt), tot i que el PC és també força utilitzat (67% l’utilitzen molt). En quant a xarxes socials, la més utilitzada per a temes científics és Twitter. Aquestes i altres dades han estat obtingudes a partir d’una enquesta sobre l’El·lipse a tot l’edifici per recollir les vostres opinions de cara a la transformació digital que estem preparant per la nostra publicació. Quasi 250 persones la van contestar abans de l’estiu - moltes gràcies a totes elles!

Els enquestats, de tots els centres i tant personal científic i tècnic (80%) com d’administració (20%), van donar a l’El·lipse una nota mitjana de 8. Les seccions més ben valorades van ser les notícies científiques i l’entrevista (al 80% els agrada molt o moltíssim- nota mitjana 7,75), seguides d’aprop de la ciència al descobert (7,25) i el perfil de grup (7). Segueixen la foto científica (6,75), el debat, les breus i el retrat (6,25), les noticies generals (6,25), l’editorial (5,75) i la ressenya (5,25).

Però el més interessant són, com sempre, els comentaris oberts. Aquí ens heu dit que us agradaria veure més ofertes de treball, noticies sobre formació, sobre la vida del dia a dia dels científics i científiques, sobretot dels més joves; més visibilitat als estudiants de doctorat - els que fan la feina darrera dels papers! - i a grups petits que potser no en solen tenir tanta, així com seccions de dona i ciència o transferència i innovació. Més enllà de la ciència i la vida científica, voleu saber més de la part humana dels que treballem al PRBB, de la nostra comunitat - de la lliga de vòlei, dels incubakers, fins i tot la cara oculta d’alguns serveis,... - i també us interessen temes de relació entre la ciència i la ciutadania.

Us agraïm tots i cadascun dels vostres comentaris, que us assegurem tindrem en compte, perquè sense vosaltres l’El·lipse no existiria. Seguirem treballant, amb aquesta informació, per aconseguir que la nova web d’El·lipse ens representi a totes i a tots, i que segueixi sent tant nostra i tant estimada com ho ha estat la publicació en paper durant 10 anys!

Si teniu qualsevol altre comentari, o voleu fer propostes de col·laboració, ens podeu enviar un email a ellipse@prbb.org

 

Will residents prefer to read Ellipse on their mobile phones?

The vast majority of PRBB residents use the cell phone to check news (78% use it a lot), although the PC is also very much used (67% use it a lot). Regarding social media, the most used one for scientific issues is Twitter. These and other data are the result of a survey about the El·lipse throughout the building to gather your opinions in the face of the digital transformation that we are preparing for our publication. Almost 250 people answered it before the summer - thank you very much!

The respondents, from all the centres and backgrounds, both scientific and technical personnel (80%), as well as administration (20%), gave the El·lipse an average grade of 8 (out of 10). The most valued sections were the scientific news and the interview (80% like them a lot or very much - an average grade of 7.75), followed by science uncovered (7.25) and the group profile (7). The next sections, in order of appeal to the audience, are the scientific photo (6.75), the debate, the short news and the portrait (6.25), the general news (6.25), the editorial (5.75) and the book review (5.25).

But the most interesting is, as always, the comments. Here you have told us that you would like to see more job offers, news about training, about the daily life of scientists, especially the youngest; more visibility for PhD students - those who do the job behind the papers! - and small groups that perhaps do not usually have so much publicity, as well as sections of gender and science or tech-transfer and innovation. Beyond science and scientific life, you want to know more about the human side of those who work in the PRBB, our community - the volleyball championship, the Incubakers, even the hidden face of some services ... - and you are also interested in issues of the relationship between science and society.

We appreciate each and every one of your comments, which we assure you we will take into account because without you the El·lipse would not exist. We will continue to work, with this information, to make the new El·lipse website as enjoyable as possible, and in a way that it represents us all, so we can continue to feel that same sense of belonging we have felt for the print publication for the last 10 years!

If you have any other comments or suggestions or would be interested in collaborating with El·lipse, please send an email to ellipse@prbb.org

 

Tornar

Comentaris: