dimarts 15 de setembre de 2020

COVID-19: Obertura del menjador i zona de pícnic a la plaça interior / COVID-19: Opening of the dining room and inner square’s eating zone

A partir de dimecres, 16 de setembre s’obre el menjador de la cafeteria i s’habilita una nova zona amb taules i cadires a la plaça interior.

 •        Feu un ús responsable d’aquests espais.
 •        Manteniu la distància de seguretat entre persones.
 •        Hi haurà a disposició dels usuaris, gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans i desinfectant/viricida per netejar el mobiliari i microones.  
 •        Si us plau netegeu el microones i el vostre espai quan arribeu i abans de marxar.
 •        El mobiliari està posat per mantenir la distància de seguretat. No mogueu taules i cadires.
 •        Per utilitzar els microones, seguiu les indicacions que trobareu penjades a la paret.
 •        L’espai de menjador romandrà obert de 9.00 a 18.00h.

 

Us recordem

Per a la gestió i control de les visites externes envieu amb antelació un correu electrònic a recepcio@prbb.org informant dels detalls de la visita

L’accés a la recepció principal es farà exclusivament per les portes giratòries de Doctor Aiguader (es recomana l’accés d’un màxim de 2 persones a la vegada). Els accessos des del carrer Trelawny i Plaça Charles Darwin romandran tancats.

Per accedir als torns de planta baixa, manteniu la distància de seguretat. Hi haurà dos torns d’entrada i un de sortida degudament senyalitzats, i un accés exclusiu per a visites externes i residents amb bicicletes plegables i patinets.

Als ascensors i muntacàrregues l’ús de la mascareta és obligatori i es recomana un màxim de 2 persones per ascensor.

Les portes d’accés a les escales d’emergència no es poden falcar. Es tracten d’elements talla-foc i han de quedar tancades.

Els seminaris de la planta baixa romandran tancats fins la finalització de les obres.

La cafeteria és oberta de 9.00 a 15.00h amb servei per emportar exclusivament. Més informacio

Es mantenen les mateixes mesures excepcionals de neteja i desinfecció dels espais. Més informació

 

StopCovid19@prbb

 

COVID-19: Opening of the dining room and inner square’s zone

From Wednesday, September 16, the PRBB dining room will be open and a new area with tables and chairs will be available in the inner square.

 •        Make responsible use of these spaces.
 •        Keep a safe distance between people.
 •        Hydroalcoholic gel for washing hands and disinfectant / viricide to clean furniture and microwaves will be available to users.
 •        Please clean the microwave and your space when you arrive and before you leave.
 •        The furniture is specifically placed to ensure the safety distances. Do not move tables and chairs.
 •        To use the microwaves, please follow the directions you can find on the wall.
 •        The dining room area will be opened from 9 a.m. to 6 p.m. 

 

We remind you

In order to manage and control external visits, you should send an e-mail in advance to recepcio@prbb.org informing of the external visit’s details.

Access to the main reception will be through the revolving doors of Doctor Aiguader (we recommend max 2 people at a time). Access from Trelawny Street and Charles Darwin Square will remain closed.

To access the ground floor turnstiles, keep a safe distance. There will be two turnstiles for entry and one for exit, properly signposted, as well as an exclusive one for visitors and PRBB residents with foldable bicycles and scooters.

In lifts and good lifts, the use of a mask is mandatory and a maximum of 2 people per lift is recommended.

Access doors to emergency stairs cannot be kept open. These are fire-fighting elements and they must stay closed.

The ground floor seminar rooms will remain closed until the end of works.

The cafeteria is working from 9am to 3pm with the takeaway service exclusively. More information

The same exceptional measures of cleaning and disinfection of the spaces are maintained. More information

 

StopCovid19@prbb

Tornar

Comentaris: