dimecres 27 de maig de 2020

COVID-19: Mesures de prevenció: neteja d'espais, novetats i recordatoris / COVID-19: prevention measures: spaces cleaning, news and reminders

La tornada de residents del PRBB està sent esglaonada, i tots ens hem d’anar adaptant a les noves mesures excepcionals de prevenció per tornar als nostres llocs de treball, minimitzant riscos. El seguiment de les noves mesures, l’auto-responsabilitat i el respecte envers tots els residents, seran claus.

Però també són claus les mesures de neteja i higiene que s’estan portant a terme per part de l’equip de professionals de NDAVANT des de que es va iniciar l’estat de l’alarma el passat 16 de març.
 
S’han hagut d’adaptar i reforçar les feines pròpies de neteja i manteniment dels espais a les noves necessitats:
 
 • Un equip de 33 persones dediquen aproximadament 850 hores setmanals a la neteja i higiene de l’edifici PRBB.
 • Es realitza la desinfecció extraordinària 3 cops al dia de les zones de màxim contacte dels espais comuns: manetes de portes, interruptors, botoneres, baranes d’escales i terrasses, dispensadors de gel, taulells de recepcions i escales blanques (la de més trànsit).
 • Els banys es netegen i desinfecten 6 cops al dia, prestant especial atenció a les zones de més contacte com aixetes, inodors i piques.
 • Un cop al dia es fa el manteniment dels passadissos interiors i de les zones exteriors, terrasses i passarel·les. I un cop per setmana es realitza la neteja mecànica addicional de passadissos interiors.
 • Es porta a terme un cop per setmana la desinfecció especial de zones com el moll de càrrega i la plaça interior amb una màquina polvoritzadora amb desinfectant. 
 • S’han col·locat 20 dispensadors de gel hidroalcohòlic als vestíbuls dels ascensors de totes les plantes, als espais de les màquines expenedores i a la recepció de la planta baixa. En aquestes darreres setmanes ja s’han consumit 30 càrregues de 1200ml que equivalen a 36 L de gel.
 
Novetats 
 • Donat que s’han clausurat les fonts d’aigua de l’edifici, s'ha instal·lat provisionalment una nova màquina expenedora d'ampolles d'aigua d'1L i mig a la planta baixa, davant l'accés de la cafeteria del PRBB. A les màquines de les plantes 1a, 3a, 5a i 6a s'ha ampliat l'espai per a la venda d'ampolles d’aigua de 33cl.
 • Els accessos pels ascensors des de l’aparcament, ja es troben oberts.
 • El muntacàrregues del costat hotel, ha quedat restablert entre les plantes 1 i 7.  Us recordem que els muntacàrregues són per màxim dues persones i l’ús de mascareta és obligatori.
 
Recordatoris
 • És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais comuns de l’edifici (escales, vestíbuls, muntacàrregues, ascensors, passadissos, terrasses, lavabos i recepcions).
 • El menjador romandrà tancat fins nou avís.
 • Les mascaretes, guants i mocadors usats es poden llençar als contenidors del grup II ubicats als laboratoris i als contenidors marrons de rebuig, degudament senyalitzats i ubicats als punts verds de l’edifici.
 • Us recordem que BSM P. R Biomèdica ofereix també places als abonats a l’aparcament BSM de l’Hospital del Mar. 
 
StopCovid19@prbb
 
 
COVID-19 Exceptional prevention measures: spaces cleaning, news and reminders
 
The return of PRBB residents is being staggered, and we must all adapt to the new exceptional prevention measures to return to our workplace, minimizing risks. The keys will be following the new measures, self-responsibility and respect for all residents.
 
However, the cleaning and hygiene measures that the NDAVANT’s team of professionals have been carried out since the state of the alarm began on March 16 are also essential.
 
The cleaning and maintenance work has been strengthened and adapted to the spaces and new needs:
 
 • A team of 33 people dedicate approximately 850 hours a week to cleaning and hygiene in the PRBB building.
 • Extraordinary disinfection is carried out 3 times a day in the areas of maximum contact of the common areas: door handles, switches, lift buttons, stair and terraces railings, gel dispensers, reception desks and emergency white stairs (the ones with the most traffic).
 • Bathrooms are cleaned and disinfected 6 times a day, paying special attention to the areas of maximum contact as taps, toilets and sinks.
 • The maintenance of internal corridors and the external zones, terraces and external corridors, is carried out once a day. And the additional mechanical cleaning of internal corridors takes place once a week.
 • The special disinfection of areas such as the loading dock and the inner square are carried out once a week with a disinfectant powder machine.
 • 20 hydro-alcoholic dispensers have been placed in the elevator lobbies on all floors, in the vending machines spaces and in the ground floor reception. In the last weeks, 30 loads of 1200ml, equivalent to 36L of gel, have been consumed.
 
News
 • Due to the exceptional prevention measures, drinking fountains of the entire building are currently closed. Because of this, a new water vending machine has been temporarily installed in the ground floor, in front of the PRBB cafeteria entrance. The machine will be selling 1.5L water bottles. In addition, the vending machines of the 1st, 3rd, 5th and 6th floor will also be selling 33cl water bottles.
 • Access by lift from the car park is already open.
 • The goods lift, on the hotel side, has been restored between floors 1 and 7. We remind you that the goods lifts are for a maximum of two people and the use of mask is mandatory.
 
Reminders
 • Mandatory use of mask in common areas (stairs, lobbies, lifts, goods lifts, corridors, terraces, toilets and receptions).
 • The dining room will remain closed until further notice.
 • Used masks, gloves and handkerchiefs can be thrown in Group II containers located in the laboratories, as well as in waste containers (brown), properly marked, and located in the building green points.
 • We remind you that BSM P. R Biomèdica also offers its subscribers places in the BSM car park at Hospital del Mar. 
Stopping this pandemia is everyone’s job. Start with yourself!
StopCovid19@prbb
Tornar

Comentaris: