dimarts 23 de juny de 2020

COVID-19 Mesures de prevenció excepcionals: obertura de la cafeteria del PRBB, novetats i recordatoris.

Un cop finalitzat l’estat de l’alarma, el proper 25 de juny encetem el que s’anomena “la nova normalitat” amb noves instruccions i directrius a seguir per tota la ciutadania. 

El PRBB també va tornant a la seva normalitat i és per això que la cafeteria obrirà a partir de dijous 25 de juny amb el servei per emportar exclusivament, en horari de 9.00 a 15.00h i amb la següent oferta:

Begudes en general, cafès amb la seva varietat de llets i infusions, i sucs.
Croissanteria
Entrepans freds amb quatre variants
Entrepans calents amb sis variants 
Amanides envasades amb dues variants 
Fruita tallada variada

 • Consulteu les ofertes del dia al monitor de la cafeteria.
 • El menjador romandrà tancat, per tant no es podrà consumir a les instal·lacions de la cafeteria.
 • Hi haurà un accés d’entrada i un de sortida degudament senyalitzats.
 • És obligatori l’ús de la mascareta, mantenint la distància de seguretat.
 • La venda d’aigües de 1,5L es farà a partir d’ara a la cafeteria.

 Altres novetats 

 • L’hospital de campanya instal·lat al poliesportiu Claror ja ha quedat totalment desmantellat.
 • L’accés al pàrquing des de planta baixa ja és obert. Així com el funcionament parcial del soterrani -3.
 • A causa de les obres a les sales i seminaris de planta baixa, la plaça interior romandrà tancada.
 • Totes les sortides d’emergència ja es troben operatives. Consulteu les rutes d’evacuació que segueixen modificades pel tancament de la plaça:
  plànol planta baixa (PDF)

 Recordatoris

 • L’accés a la recepció principal es farà exclusivament per les portes giratòries de Doctor Aiguader. Els accessos des del carrer Trelawny i Plaça Charles Darwin romandran tancats.
 • És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais comuns de l’edifici (escales, vestíbuls, muntacàrregues, ascensors, passadissos, terrasses, lavabos i recepcions).
 • A l’hora de menjar, feu un ús responsable de les terrasses mantenint la distància de seguretat.
 • Les mascaretes, guants i mocadors usats es poden llençar als contenidors del grup II ubicats als laboratoris i als contenidors grisos de rebuig, degudament senyalitzats i ubicats als punts verds de l’edifici.


El seguiment de les mesures excepcionals de prevenció(PDF CAT/ANGL) l’auto-responsabilitat i el respecte envers tots els residents, són claus. Gràcies per la vostra col.laboració!

 Aturar-lo és cosa de tots. Comença per tu!

StopCovid19@prbb

 

COVID-19: Exceptional prevention measures: cafeteria opening, news and reminders

Now that the state of alarm is over, on June 25 we will start what is called "the new normality" with new instructions and guidelines to be followed by all citizens.

The PRBB is also returning to its normality and that is why the cafeteria will open from Thursday 25 June with the takeaway service exclusively, from 9am to 3pm and with the following offer:

Drinks, coffees with their variety of milks and infusions, and juices.
Pastry
Cold sandwiches with four variants
Hot sandwiches with six variants
Salads packaged with two variants
Assorted cut fruit

 • Check the day's offers on the cafeteria monitor.
 • The dining room will be closed, so you cannot use the cafeteria facilities.
 • There will be a properly signposted entrance and exit access.
 • The use of a mask is mandatory, keeping a safe distance.
 • The 1.5L water bottles will be sold from now in the cafeteria.

 News

 • The hospital installed at the Claror Foundation Sports Center has already been completely dismantled.
 • Access to the car park from the ground floor is now open, and the -3 basement is partially operational.  
 • Due to the works in the rooms and seminars on the ground floor, the inner square will remain closed.
 • All emergency exits are already operational. Check out the evacuation routes that are still being modified due to the closure of the square:
  Ground floor map (PDF)

 We remind you:

 • Access to the main reception will be through the revolving doors of Doctor Aiguader. Access from Trelawny Street and Charles Darwin Square will remain closed.
 • Mandatory use of mask in common areas (stairs, lobbies, lifts, goods lifts, corridors, terraces, toilets and receptions).
 • At mealtime, use the terraces responsibly, keeping a safe distance.
 • Used masks, gloves and handkerchiefs can be thrown in Group II containers located in the laboratories, as well as in waste containers (grey), properly marked, and located in the building green points.

Following the exceptional prevention measures (PDF CAT/ANGL), self-responsibility and respect for all residents is key. Thank you for your collaboration!

Stopping this pandemia is everyone’s job. Start with yourself!
StopCovid19@prbb

Tornar

Comentaris: