dimarts 14 de juliol de 2020

Accés de visites externes a l’edifici PRBB / Access for external visits to the PRBB building (cat/engl)

Comunicat intern

Seguint les mesures excepcionals de prevenció, us agrairem que per a la gestió i control de les visites externes envieu amb antelació un correu electrònic a recepcio@prbb.org informant dels detalls de la visita:

·        Data
·        Horari aproximat d’arribada
·        Nom i cognoms de la visita. I si és possible DNI
·        Nom i dades de contacte (correu electrònic i telèfon) de la persona responsable

Des de la recepció de planta baixa, s’avisarà de l’arribada del visitant al responsable i se li donarà accés per pujar a la planta corresponent.

Per a qualsevol informació addicional i dubtes, contacteu amb recepcio@prbb.org

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Access for external visits to the PRBB building

Following the exceptional prevention measures, we would be grateful if, in order to manage and control external visits, you could send an e-mail in advance to recepcio@prbb.org informing of the external visit’s details:

·        Date
·        Approximate arrival time
·        Visitor’s name and surname. And ID/Passport if possible
·        Name and contact details (mail and phone number) of the person responsible

From the ground floor reception, we’ll notify the person in charge of the visitor arrival and the visitor will be given access to go up to the corresponding floor.

For any additional information and questions, please contact recepcio@prbb.org

Thank you very much for your collaboration.

 

Comentaris: